הדפסה
הצהרת נגישות - תוכן כללי

הסכם הצטרפות לתלמודי תורה

רשת שיעורי התורה של מעלה- המרכז לציונות דתית

בין "מעלה" לבין "תלמוד תורה" __________

ביום __________

כחלק מפועלה של עמותת "מעלה- המרכז לציונות דתית" ע"ר לעידוד וחיזוק התרבות היהודית בישראל, מסייעת "מעלה" לביסוס שיעורי תורה בכלל ותלמודי תורה בפרט, לאור חזונה הערכי של הציונות הדתית.

כך, הוכרה "מעלה" במשרד החינוך כגוף המוסמך להעביר את התמיכה הממשלתית ב"שיעורי תורה ותרבות יהודית, שלא במסגרת לימודים פורמאלית" (לשון התקנה התקציבית 31-22-10).
אנו מסכימים כי
א) עמותת "מעלה" מעוניינת לתמוך בשיעורי התורה המופעלים ע"י ___________ במסגרת "תלמוד תורה" שהוא מפעיל, בהתאם למדדי התמיכה (קריטריונים) אשר נקבעו ע"י משרד החינוך לתמיכה הממשלתית ב"שיעורי תורה ותרבות יהודית, שלא במסגרת לימודים פורמאלית".

ב) ___________ מעוניין אף הוא כי "מעלה" תתמוך בפעילות ה"תלמוד תורה" שהינו מפעיל, בהתאם למדדי התמיכה (קריטריונים) אשר נקבעו ע"י משרד החינוך לתמיכה הממשלתית ב"שיעורי תורה ותרבות יהודית, שלא במסגרת לימודים פורמאלית".

ג) אנו מצהירים כי פעילות ה"תלמוד תורה" שמפעיל ___________ מאופיינת כך:

 • אוריינטציה חינוכית- ערכית: ציונית דתית
 • שעות הפעילות: מחוץ לשעות בית הספר (אחה"צ)
 • מקום הפעילות: לא בתוך מבנה מוסד חינוכי פורמאלי או בית פרטי.

נא לפרט מיקום: ___________

 • משך זמן שיעור בודד: 45 דקות.
 • משתתפים בכל שיעור: ◊ ישוב גדול, מינימום 15 משתתפים

◊ ישוב קטן, מינימום 10 משתתפים

 • תקופת הפעילות: לפחות חצי שנה ברצף.
 • תמיכה ממשלתית: הפעילות אינה נתמכת ממשרד ממשלתי כל שהוא.ד) תמיכת "מעלה" בפעילות:
מעבר לתשלום למלמדי השיעור (להלן סעיף ה'), תתממש באחד או יותר מהאופנים הבאים:

 • המלמדים יקבלו מעת לעת מ"מעלה" ספרים וחומרי העשרה.
 • הישוב/ המפעילים המקומיים יקבלו בסוף השנה תמיכה כספית מ"מעלה", ע"פ כמות השיעורים, בהתאם למפתח שבטבלה הבאה:

סך תמיכה לשנה 
כמות שיעורים שבועית
4,000 ש"ח 10-14 6,500 ש"ח 15-19 9,000 ש"ח 20-24 11,500 ש"ח 25-29 13,000 ש"ח 30-34 14,500 ש"ח 35-40

 • הסכום ינוצל בתיאום בדרכים שונות כגון: תקציב לפרסים המחולקים לילדים, סיבסוד פעילות (הצגה, נסיעה לסיור לימודי או כדו'...)ה) תשלום למלמדים:

 • "מעלה" תשלם מידי חודש לכל המלמדים המדווחים מראש משכורת בתלוש, בגובה המקובל בישוב/ המפעילים אשר יסוכם מראש בין "מעלה" לישוב, או המפעילים המקומיים.
 • הישוב/ המפעילים משלם ל"מעלה" מידי חודש סכום הזהה לסה"כ עלויות "מעלה" דלעיל (אם נגבה מההורים סכום גבוה יותר, ההפרש נשאר בידי הישוב/ המפעילים המקומיים).

יש להדפיס הסכם זה ולשלוח  חתום לפקס שמספרו  6277355- 02 \
ledaff1 הסכם הצטרפות לתלמודי תורהlehadpasatt1 הסכם הצטרפות לתלמודי תורהtzurr1 הסכם הצטרפות לתלמודי תורה