הדפסה
הצהרת נגישות - תוכן כללי

קריטריונים לתמיכה בשיעורי תורה יומיים

שיעורי תורה ותרבות יהודית שלא במסגרת לימודים פורמאלית ע"פ תקנה תקציבית 31-22-03 1. הגופים/ הנושאים הנתמכים מוסדות ציבור העוסקים במתן שיעורים בנושאי התרבות היהודית לקהל הרחב במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי, המתקיימות מחוץ לתכנית הלימודים בבתי הספר ובמוסדות החינוך הפורמאלי (להלן- מוסדות הציבור), לפי פירוט הנושאים שלהלן:

תורה שבכתב, תורה שבעל-פה, הלכה ושו"ת, אגדה, מחשבת ישראל, מוסר, מנהגי ישראל, חגי ומועדי ישראל, הגות יהודית, תודעה יהודית וציונית.


2. אוכלוסיית היעד בפעילות הנתמכת כלל תושבי המדינה. 3.תנאי סף לפעילות

 • הפעילות שבעבורה מבוקשת התמיכה מתקיימת במבנה קבע, שאינו דירת מגורים פרטית, או מבנה של מוסד חינוכי.
 • פעילות שבעבורה מבוקשת התמיכה אינה חלק מתכנית הלימודים הפורמאלית של משרד החינוך, או חלק מפעילות של תנועת/ אירגון נוער הנתמך ע"י המשרד.
 • הפעילות פתוחה לציבור.

4. סוגי השיעורים הנתמכים

 • השיעור ניתן בקביעות לקבוצת משתתפים יום אחד בשבוע לפחות.
 • השיעור מתקיים ברציפות במשך חצי שנה לפחות.
 • השיעור מתקיים ביום, בשעה ובמקום קבועים.
 • מספר המשתתפים בכל שיעור לא יפחת מ-15 בערים, במועצות אזוריות וביישובים קטנים מספר המשתתפים לא יפחת מ-10.
 • משך השיעור- 45 דקות לפחות.
 • יבואו במנין עד שני שיעורים רצופים לקבוצה ליום

5. "שיעור מורכב"

 • למלמד תואר ראשון אקדמי ראשון לפחות במקצועות הרלוונטים בפעילות הנתמכת, או שלמלמד תעודת "יורה- יורה" של הרבנות הראשית.
 • יוצג לשיעור "סילבוס" עם תוכנית הלימודים השנתית.
 • השיעור צריך לכלול שימוש בעזרים שהוכנו עבור התוכנית.

leedafff1 קריטריונים לתמיכה בשיעורי תורה יומייםtzuur1 קריטריונים לתמיכה בשיעורי תורה יומיים